Nekomentované

Neodolateľný Dvojdňový pobyt pre Dve osoby v 100 Vežatej PRAHE

ŠTATÚT SÚŤAŽE
Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže „ZDIEĽAJ A VYHRAJ“ (ďalej aj ako „súťaž“) na facebook stránke vyhlasovateľa súťaže https://www.facebook.com/Time4Dreams-563793090412665/ (ďalej len „štatút“).
I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE
Meno a priezvisko/ Obchodné meno: Time4dreams s.r.o
Trvalý pobyt / Sídlo/ Miesto podnikania: Hlboká 1075/45, 949 01 Nitra
Dátum narodenia / IČO: 50466879
Zapísaný v registri: Okresného súdu Nitra
DIČ: 2120349770
IČ DPH: –
(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)
II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE
i. Účelom súťaže je reklama, podpora a propagácia služieb vyhlasovateľa súťaže.
ii. Predmetom súťaže je napíš do komentára koho by si vzal/a so sebou do PRAHY pod príspevok vyhlasovateľa súťaže na Facebook stránke vyhlasovateľa súťaže.
III. LEHOTA SÚŤAŽE
i. Súťaž trvá odo dňa 14.11.2018 od 16:00 hod. do dňa 13.12.2018 do 23:59 hod.. Najneskôr do dňa 13.12.2018 vrátane je možné sa zapojiť do súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte.
IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI
i. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).
ii. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
iii. Súťažiaci sa zapojí do súťaže, ak v lehote v zmysle Článku III. štatútu napíše do komentára koho by si vzal/a so sebou do PRAHY pod príspevok vyhlasovateľa súťaže na jeho facebook stránke.
iv. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže.
v. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.
vi. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu
vii. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.
viii. Vyhlasovateľ má právo vyradiť súťažiaceho a jeho fotografiu alebo obrázok, ak je obsah jeho súťažnej fotografie alebo obrázku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom.
ix. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.
V. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE
i. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovnú cenu:
Dvojdňový pobyt pre dve osoby v 100 vežatej PRAHE
ii. Hodnota ceny je maximálne
v celkovej sume 80 – EUR (slovom: osemdesiat eur), a to v prípade ak zahŕňa 2 osoby vrátane výhercu
iii. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.
VI. VYHODNOTENIE A OCENENIE
i. Vyhodnotenie súťažiaceho, ktorý splnil všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhráva (ďalej aj ako „výherca“) prebehne najneskôr do 3 dní odo dňa skončenia súťaže v zmysle Článku III. Štatútu.
ii. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu vykonajú dve osoby poverené vyhlasovateľom súťaže.
iii. Vyhodnotený výherca bude súťažiaci, ktorý zozdielal príspevok a napísal do komentára koho by si so sebou vzal/a (ďalej aj ako „reakcia“) pod fotografiou. Každý súťažiaci sa smie zaradiť do súťaže o cenu viac krát, čím viac zozdiala a označí koho by vzal so sebou, má vyššiu šancu vyhrať.
iv. Vyhodnotený bude aj jeden náhradník pre prípad, že vyhodnotený výherca nesplní ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmto štatútom.
v. Vyhodnotený výherca bude zo strany vyhlasovateľa súťaže kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom komentára na víťazný post najneskôr do 5 pracovných dní od termínu vyhodnotenia. V prípade, ak sa výherca súťaže do 7 dní od oboznámenia spôsobom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu o výhru neprihlási, nebude možné sa s ním skontaktovať alebo výhru odmietne, je organizátor súťaže oprávnený vybrať náhradného výhercu súťaže.
vi. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyhodnotenom vo vzťahu k tejto cene. Ak ani vyhodnotený náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.
vii. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.
VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
i. Každý súťažiaci udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu, v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti Facebook, na ktorej sa súťažiaci zapojil do súťaže, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom za účelom prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry), a to po dobu trvania súťaže a doručovania výhry, najdlhšie do 20.12.2018., vyhlasovateľom.
ii. Súťažiaci má práva podľa § 19 – 30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.
iii. Súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s tým, že vyhlasovateľ v rozsahu a podmienok dohodnutých s vyhlasovateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR.
iv. Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.
VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
i. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.
ii. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže.
iii. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu i) tohto Článku štatútu.
iv. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.
v. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.

V Nitre, dňa 14.11.2018

Nekomentované

SÚŤAŽ s Relax Aqua & Spa TRNAVA

ŠTATÚT SÚŤAŽE
Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže „ZDIEĽAJ A VYHRAJ“ (ďalej aj ako „súťaž“) na facebook stránke vyhlasovateľa súťaže https://www.facebook.com/Time4Dreams-563793090412665/ (ďalej len „štatút“).

I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE
Meno a priezvisko/ Obchodné meno: Time4dreams s.r.o
Trvalý pobyt / Sídlo/ Miesto podnikania: Hlboká 1075/45, 949 01 Nitra
Dátum narodenia / IČO: 50466879
Zapísaný v registri: Okresného súdu Nitra
DIČ: 2120349770
IČ DPH: –
(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE
i. Účelom súťaže je reklama, podpora a propagácia služieb vyhlasovateľa súťaže.
ii. Predmetom súťaže je napíš do komentára koho by si vzal/a so sebou do wellness pod príspevok vyhlasovateľa súťaže na Facebook stránke vyhlasovateľa súťaže.

III. LEHOTA SÚŤAŽE
i. Súťaž trvá odo dňa 08.08.2018 od 21:00 hod. do dňa 23.08.2018 do 23:59 hod.. Najneskôr do dňa 23.08.2018 vrátane je možné sa zapojiť do súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte.

IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI
i. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).

ii. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

iii. Súťažiaci sa zapojí do súťaže, ak v lehote v zmysle Článku III. štatútu napíše do komentára koho by si vzal/a so sebou do wellness pod príspevok vyhlasovateľa súťaže na jeho facebook stránke.

iv. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže.
v. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.

vi. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu

vii. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.

viii. Vyhlasovateľ má právo vyradiť súťažiaceho a jeho fotografiu alebo obrázok, ak je obsah jeho súťažnej fotografie alebo obrázku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom.

ix. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.

V. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE
i. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovnú cenu:

Wellness vstup pre dve osoby v Relax Aqua & Spa Rybníková 16, 917 01 Trnava

ii. Hodnota ceny je maximálne
v celkovej sume 54 – EUR (slovom: päťdesiatštyri eur), a to v prípade ak zahŕňa 2 osoby vrátane výhercu

iii. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.

VI. VYHODNOTENIE A OCENENIE

i. Vyhodnotenie súťažiaceho, ktorý splnil všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhráva (ďalej aj ako „výherca“) prebehne najneskôr do 3 dní odo dňa skončenia súťaže v zmysle Článku III. Štatútu.

ii. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu vykonajú dve osoby poverené vyhlasovateľom súťaže.

iii. Vyhodnotený výherca bude súťažiaci, ktorý zozdielal príspevok a napísal do komentára koho by si so sebou vzal/a (ďalej aj ako „reakcia“) pod fotografiou. Každý súťažiaci sa smie zaradiť do súťaže o cenu len raz.

iv. Vyhodnotený bude aj jeden náhradník pre prípad, že vyhodnotený výherca nesplní ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmto štatútom.

v. Vyhodnotený výherca bude zo strany vyhlasovateľa súťaže kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom komentára na víťazný post najneskôr do 5 pracovných dní od termínu vyhodnotenia. V prípade, ak sa výherca súťaže do 7 dní od oboznámenia spôsobom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu o výhru neprihlási, nebude možné sa s ním skontaktovať alebo výhru odmietne, je organizátor súťaže oprávnený vybrať náhradného výhercu súťaže.

vi. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyhodnotenom vo vzťahu k tejto cene. Ak ani vyhodnotený náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.

vii. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

i. Každý súťažiaci udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu, v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti Facebook, na ktorej sa súťažiaci zapojil do súťaže, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom za účelom prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry), a to po dobu trvania súťaže a doručovania výhry, najdlhšie do 31.08.2018., vyhlasovateľom.

ii. Súťažiaci má práva podľa § 19 – 30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

iii. Súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s tým, že vyhlasovateľ v rozsahu a podmienok dohodnutých s vyhlasovateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

iv. Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

i. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.

ii. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže.

iii. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu i) tohto Článku štatútu.

iv. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.

v. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.

V Nitre, dňa 08.08.2018

Nekomentované

Vizualizácie, 3D návrhy od MZ HOUSE DESIGN

 

Predstavujeme Vám nášho nového obchodného partnera

MZ HOUSE DESIGN

Plánujete stavbu domu/bytu, prestavbu alebo nový interiér? Rád Vám v tomto smere pomôžem s grafickou vizualizáciu Vášho projektu. Pomôže Vám to lepšie si predstaviť priestory, uchopiť vzťahy medzi miestnosťami a značne uľahčuje rozhodovanie súvisiace s interiérom.

Vytváram jedinečné 3D grafické návrhy interiérov a interiérový dizajn rodinných domov, bytov rozličných veľkostí. Rovnako sa zaoberám grafickou vizualizáciou exteriéru Vášho rodinného domu.

Poradím Vám pri zariaďovaní každej miestnosti s ohľadom na jej funkciu, tvar a presvetlenie v zmysle priestorových požiadaviek tak , aby ste sa cítili „doma“.

Pracujem s moderným 3D softvérom,  vďaka ktorému Vám počas priebehu navrhovania dokážem presne ukázať, ako bude vyzerať každá miestnosť vášho domu.

 

Ak Vás moja ponuka zaujala neváhate ma kontaktovať:

                  0915 188 438

marek@mzhousedesign.sk

 

Nekomentované

Tes­la pred­sta­vi­la úžas­nú solár­nu stre­chu.

Tes­la pred­sta­vi­la úžas­nú solár­nu stre­chu.

Fir­ma Tes­la roz­ši­ru­je pole pôsob­nos­ti.

Ten­tok­rát vyšla na trh s reál­nym pro­duk­tom, kto­rý sľu­bu­je ušet­riť množ­stvo elek­tric­kej ener­gie. Solár­ne pane­ly síce nie sú nič nové a čas­to ich vidíš na mno­hý­ch budo­vá­ch a stre­chá­ch domov, avšak plno­hod­not­ná stre­cha zo solár­ne­ho pane­lu, kto­rá je na nero­zoz­na­nie od kla­sic­ký­ch strie­ch tu urči­te ešte nebo­la. Dopl­ne­ná o aku­mu­lá­tor Pover­wall 2 od Pana­so­ni­cu pred­sta­vu­je kom­plet­ný solár­ny sys­tém.

Cena elektriny stúpa každým rokom a na kúrenie je absolútne nevýhodná. Mnoho ľudí a firiem sa preto uchyľuje ku kúpe solárnych kolektorov, ktoré si inštalujú na domy a budovy. Zelená elektrická energia je momentálne ešte v plienkach a to aj vďaka cenám, ktoré sú stále pomerne vysoké, prípadne solárne panely nemajú kam umiestniť alebo sa im nepáči ich vzhľad.

Kto však raz vyskúša solárny systém pochopí, že priplatiť sa niekedy oplatí. Ešte donedávna striktne automobilová firma Tesla rozšírila svoje portfólio produktov o kompletné solárne strechy. Všetky produkty predstavil priamo Elon Musk. Tak sa na ne pekne pozrieme, pretože takú solárnu strechu, ktorá vyzerá ako klasická šindľová, si ešte určite nikde nevidel.

Elon Musk začal so záchranou planéty

Jedným zo zatiaľ nesplnených želaní Elona Muska je prispieť k záchrane našej planéty, a to prevažne využívaním zelenej elektrickej energie a obmedzením výfukových plynov. S autami je to beh na dlhú trať, ale v prípade solárnych panelov je šanca úspechu omnoho vyššia.

Predstavené solárne strechy vyzerajú úplne ako šindľové alebo škridlové, ktoré bežne vidíš na domoch. Na rozdiel od nich však v kombinácii s vysoko kapacitnými akumulátormi Poverwall 2 dokážu zásobiť energiou celý dom

Strechy budu vyrobené z dvoch typov skiel – hladkého a skla s textúrou. Pri druhom menovanom nedokážeš vidieť žiadny solárny panel. Pri prvej hladkej verzii z určitých uhlov áno. K tomu nevyzerá tak cool. Sám Elon vlastní textúrovanú verziu francúzskeho štýlu.

Tento typ však nekúpiš skôr ako v roku 2018. Firma pravdepodobne príde na trh s viacerými typmi šindľov, aby všetko pekne ladilo s rôznymi domami. Pri výrobe verzie so vzorom sa používa špeciálny spôsob výroby, ktorý zaručí, že ani jeden šindeľ nebude vyzerať úplne rovnako.

Určite ti prebehlo hlavou, že takýto typ strechy, ktorá tu v tejto podobe ešte nebola, nebude lacný špás. Strecha na dom s rozlohou 278 metrov štvorcových bude stáť necelých 60 000 EUR, čo prekročilo pôvodné odhady samotného Elona, ktorý pôvodne sľuboval cenu nižšiu ako má klasická strecha. Ale za WOW efekt sa oplatí priplatiť, hlavne, ak je doplnený doživotnou zárukou na strešné šindle zo špeciálneho skla.

Poverwall druhej generácie maximálna kapacita a výkon

Čo by to bol za solárny panel, keby nebolo kde ukladať obrovské množstvo získanej energie. Firma Tesla odporúča, samozrejme, riešenie z vlastnej dielne. Jeho názov je Poverwall 2 – lítiová batéria, ktorú je možné umiestniť nielen na stenu, ako napovedá samotný názov, ale aj na dlážku. Firma však vyrába iba jej obalovú časť a vnútornú elektroniku.

O samotné akumulátory sa postaral Panasonic, ktorý patrí v tejto oblasti medzi špičku a dodáva batérie aj pre automobily Tesla. Batériu je možné nabíjať priamo zo slnečnej energie, ale je do nej možné uložiť energiu priamo zo siete pre prípad núdze. Kapacita batérie je 14 kilowatthodín. Celok dopĺňa mobilná aplikácia, ktorá ti prezradí, koľko energie ti ešte ostáva a vystríha ťa aj pred príchodom zlého počasia. A cena?  Tá by sa mala pohybovať niekde okolo 5 670 EUR.

Nekomentované

Súťaž o 2 lístky do kina na RÝCHLO A ZBESILO 8

Realitná spoločnosť Time4dreams si opäť pripravila súťaž pre našich fanúšikov.

Tentokrát sú to 2 lístky do kina na film Rýchlo a zbesilo 8 .

PODMIENKY SÚŤAŽE:

Zdieľaj  náš príspevok s komentárom “ZDIELAM”

 

Film sa vysiela  18.04  2017 / 19:35 /  MLYNY CINEMAS NITRA

Žrebovanie sa uskutoční 17.4 2017 a výhercovi lístky odovzdáme 18.4

u nás v kancelárii na Mostnej ulici 30  v Nitre.

Nekomentované

Farebná dedinka v Poľsku

V malej dedinke na juhu Poľska na Vás čaká rozprávková krajina plná pestrofarebných chalúpok. Tieto sú totiž pomalované vzormi kvetov.  A dôvod tejto tradície je naozaj prozaický.

Vetranie v chalúpkach  bolo totiž nedostačujúce, čím sa po stenách tvorili škvrny a stopy vlhkosti. Obyvatelia tak prišli s jednoduchým nápadom si príbytok vymaľovať. Stala sa z toho tradícia, ktorá sa z interiéru dostala aj do exteriéru a my sa tak dnes môžme kochať naozaj krásnou kultúrou tejto dedinky.

Čítaj viac…

Nekomentované

Máme pripravenú ďalšiu ŠÚŤAŽ pre našich fanúšikov

Realitná spoločnosť Time4dreams si opäť pripravila súťaž pre našich fanúšikov. Tento krát sú to zaujímavé vecné ceny (bambusová zubná kefka a kefa na vlasy) od spoločnosti Bambooska . Poteš či už sám seba alebo niekoho týmto pekným a praktickým darčekom. Zdieľaj a vyhraj.
Žrebujeme vo štvrtok 2.2.2017 o 20.00 hodine
#Reality360 #VirtualReality #VideoDronObhliadky #Time4dreams #ČasNaSny
sutaž 2017

Nekomentované

Hypotéky v roku 2017 Také lacné a dostupné ako teraz už nebudú

hypoteky

 

Ak si plánujete budúci rok zobrať hypotéku, počítajte s prísnejšími podmienkami. Banky sa musia od 1. marca 2017 prispôsobiť pravidlám, ktoré im nadiktovala Národná banka SR.

Získať hypotéku od 90 do 100 percent hodnoty nehnuteľnosti bude oveľa ťažšie. Podľa nových podmienok bude takéto financovanie dostupné iba pre jedného z desiatich klientov. Hypoték pokrývajúcich 80 percent až 100 hodnoty nehnuteľnosti bude môcť byť maximálne 40 percent.

Čítaj viac…

Nekomentované

VIDEO Obhliadky za pomoci špeciálneho Drona s kamerou

Realitná spoločnosť Time4dreams
Vám predstavuje najnovší projekt VIDEO REALITY za pomoci špeciálneho Dronu Phantom 4 DJI.
Na našom promo videu vidíte ako reálne prebieha celkové stretnutie s klientom, prebratie nehnuteľnosti a zaradenie do našej ponuky. Klient získa podobné promo video no čisto na nehnuteľnosť úplne bezplatne, je to bonus od NÁS pre VÁS, benefit spoločnosti.
Čo tým predávajúci a kupujúci získa?:
– reálnejšiu predstavu ako nehnuteľnosť skutočne vyzerá (samozrejme aj foto dokumentácia nebude chýbať)
– nebude chodiť toľko klientov sa len pozerať, lebo z fotiek nie je všetko vidieť
– možnosť zaradiť video na rôzne webové portáli, kde sa dá video obhliadka spropagovať a tým pádom nájsť rýchlejšie potencionálneho klienta.

Ak by ste mali záujem vieme pripraviť promo video pre vašu firmu, reštauráciu, bar, oslavu atď …
Pre viac informácií nás kontaktujte telefonicky na čísle +421 902 890 004, kde Vám zodpovieme bližšie informácie ohľadne ceny a ostatných náležitostí s tým spojené.
Ďakujeme tím TIME4DREAMS

Nekomentované

REALITY 360 – 3D MODEL – VIRTUÁLNA REALITA

REALITNÁ Spoločnosť Time4Dreams vám predstavuje svoj najnovší projekt REALITY 360 – 3D MODEL – VIRTUÁLNU REALITU.

Naša myšlienka vznikla 1.8.2016 kedy sme si povedali, že prinesieme na Slovenský trh niečo nové, jedinečné, neskutočné, presne to čo u nás ešte nikto nemá. Tak sme začali hľadať ňúriť a vymýšľať, no oplatilo sa nakoľko sme to pravé pre vaše nehnuteľnosti našli za ďalekou mlákou v Amerike. Je to špeciálna kamera, ktorá vám umožní sa reálne nachádzať v danom priestore možno vašej vysnívanej nehnuteľnosti.

Hlavnou výhodou pre predávajúceho bude, že nebude musieť ukazovať svoju nehnuteľnosť nespočetne veľa krát a výhodou pre kupujúceho, že si môže pozrieť

VIRTUÁLNU REALITU z pohodlia domova, kaviarne, reštaurácie, kancelárie kedy sa rozhodne, že ÁNO a toto je tá moja nehnuteľnosť, ktorú chcem a už ju pôjde len osobne pozrieť a zistí, že veď tu som už bol
My dúfame, že náš projekt sa vám páči a pokiaľ chcete byť prví, ktorí budú chcieť vedieť o našich novinkách, nápadoch a nových projektoch (lebo toto je len začiatok) tak nás sledujte, lajkujte, zdieľajte na našom FB Funpage: Time4Dreams

YouTube